Biểu đồ SJC 3 ngày trước từ ngày 29/11/2023 đến ngày 02/12/2023

Một số biểu đồ giá vàng SJC khác

Tin tài chính mới nhất