Trực tiếp giá vàng thế giới - XAU/USD - Cập nhật: 13/48/41 19-08-2019

Biểu đồ giá vàng trực tiếp

Tỷ giá vàng Kitco

Giá vàng 60 ngày trước *
Giá vàng 6 tháng trước *
Giá vàng 5 năm trước *
Giá vàng 10 năm trước *