Trực tiếp giá vàng thế giới - XAU/USD - Cập nhật: 14/39/54 19-09-2019

Biểu đồ giá vàng trực tiếp

Tỷ giá vàng Kitco

Giá vàng 60 ngày trước *
Giá vàng 6 tháng trước *
Giá vàng 5 năm trước *
Giá vàng 10 năm trước *