Trực tiếp giá vàng thế giới - XAU/USD - Cập nhật: 18/44/18 29-03-2020

Biểu đồ giá vàng trực tiếp

Tỷ giá vàng Kitco

Giá vàng 60 ngày trước *
Giá vàng 6 tháng trước *
Giá vàng 5 năm trước *
Giá vàng 10 năm trước *