Vào lúc 2018-03-12 00:00:00. Dựa theo văn bản của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:

Đơn vị: đồng
Sản phẩm Đơn vị tính (đã bao gồm VAT) Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II Đồng/lít 17.210 17.550

Vào lúc 2018-06-12 00:00:00. Dựa theo văn bản của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:

Đơn vị: đồng
Sản phẩm Đơn vị tính (đã bao gồm VAT) Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III Đồng/lít 18.540 18.910

Vào lúc 2018-09-12 00:00:00. Dựa theo văn bản của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:

Đơn vị: đồng
Sản phẩm Đơn vị tính (đã bao gồm VAT) Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV Đồng/lít 18.690 19.060