Lãi suất tiền gửi tiết kiệm OceanBank | Web Tỷ Giá

Lãi suất gửi ngân hàng OceanBank mới nhất - Cập nhật lúc 21/03/2019 22:00:00

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG Lãi suất: %/năm

KỲ HẠN LÃI SUẤT (%/năm)
Lãi suất cuối kì USD
TGTT và TKKKH

0.50

0

1 tuần

1.00

0

2 tuần

1.00

0

3 tuần

1.00

0

01 tháng

5.30

0

02 tháng

5.40

0

03 tháng

5.50

0

04 tháng

5.50

0

05 tháng

5.50

0

06 tháng

6.90

0

07 tháng

6.20

0

08 tháng

6.30

0

09 tháng

6.30

0

10 tháng

6.60

0

11 tháng

6.80

0

12 tháng

7.50

0

13 tháng

7.60

0

15 tháng

7.40

0

18 tháng

7.20

0

24 tháng

7.30

0

36 tháng

7.40

0

Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế Lãi suất: %/năm

Nguồn: Tỷ giá

LS_Ocean