Lãi suất

Lãi suất gửi ngân hàng SCB mới nhất - Cập nhật lúc 19/01/2019 08:28:22

Tiền gửi Online Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ
1 tháng 5,45
31 ngày 5,50
39 ngày 5,50
45 ngày 5,50
2 tháng 5,50
3 tháng 5,50
4 tháng 5,50
5 tháng 5,50
6 tháng 8,10
7 tháng 8,15
8 tháng 8,20
9 tháng 8,25
10 tháng 8,35
11 tháng 8,45
12 tháng 8,55
13 tháng 8,65
15 tháng 8,65
18 tháng 8,65
24 tháng 8,65
36 tháng 8,65
Nguồn: Tỷ giá

SCB