Lãi suất tiền gửi SCB - Ngân hàng Sài Gòn | Web Tỷ Giá

Lãi suất gửi ngân hàng SCB mới nhất - Cập nhật lúc 21/03/2019 11:43:07

Tiền gửi Online Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ
1 tháng 5,45
31 ngày 5,50
39 ngày 5,50
45 ngày 5,50
2 tháng 5,50
3 tháng 5,50
4 tháng 5,50
5 tháng 5,50
6 tháng 7,80
7 tháng 7,85
8 tháng 7,90
9 tháng 7,95
10 tháng 8,05
11 tháng 8,15
12 tháng 8,35
13 tháng 8,45
15 tháng 8,45
18 tháng 8,45
24 tháng 8,45
36 tháng 8,45
Nguồn: Tỷ giá

SCB